bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul.Orawska 1, 70-131 Szczecin, e-mailowo: zso3@miasto.szczecin.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować tel. 91852 20 93, e-mailowo: iod@spnt.pl.

3. Państwa dane osobowesą przetwarzanena podstawieart. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną  działalnością statutową, zapewniającą każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,  którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a  także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przez wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwoprawo do cofnięcia  zgody wdowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego.Opublikował: Paweł Mróz
Publikacja dnia: 21.01.2019
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 380