bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne 2019

Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach wraz z robotami towarzyszącymi na terenie boiska sportowego w ZSO Nr 3 przy ul. Orawska 1 w Szczecinie 70-131”

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

FORMULARZ OFERTY - zał. nr 1

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY - zał. nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH - zał. nr 3

WZÓR UMOWY - zał. nr 4

PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO - zał. nr 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zał. nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - zał. nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - zał. nr 8


Zamówienia publiczne 2018

Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy ZSO Nr 3 w Szczecinie”.

SIWZ

Oferta cenowa

Kalkulacja cenowa

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Wzór umowyOpublikował: Paweł Mróz
Publikacja dnia: 12.08.2019
Podpisał: Paweł Mróz
Dokument z dnia: 03.12.2018
Dokument oglądany razy: 12 687